Шоуто на Слави

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, достъпна чрез УЕБСАЙТ final.slavishow.com

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “Седем-Осми” АД и всеки един от потребителите на достъпната през уебсайта final.slavishow.com услуга, а именно : регистрация за участие в томбола. Всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.


І. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. Уебсайтът final.slavishow.com е собственост на ОПЕРАТОРА, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.2. „Оператор” или „Организатор“ е “Седем-Осми” АД, ЕИК 130589840, със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Триадица”, пл.”България”1, НДК, зала 12.

1.3. „Потребител” е всяко лице, което ползва предоставяната през уебсайта final.slavishow.com услуга, предмет на настоящите Общи условия. С оглед спазване на изискванията на действащото законодателство потребителят следва да бъде навършил 18 години .Организаторът не поставя други възрастови ограничения.

Допълнение 08.05.2019г.: Потребителят не може да бъде служител на „Седем-осми“ АД и/или на ”БТВ Медиа Груп” ЕАД и/или на "Уитмайнд" ЕООД, нито лице, което към момента на регистрацията за участие в томболата или изтегляне на подаръците има действащ граждански договор с някое от посочените дружества. Потребителят не може да бъде свързано лице /по смисъла на Търговския закон/ с горепосочените лица или дружества.

1.4. „Линк” или "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. „Лични данни“ са предоставени от Потребителя три имена , ЕГН и телефон.


ІI. ДОГОВОР

2.1. С достъпа до Услугата Потребителят декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия на Оператора и се задължава да спазва всички процедури и правила на Оператора. От момента на първоначалния достъп се счита, че между страните (Оператора и Потребителя) съществува правно валиден договор, към който се прилагат настоящите общите условия. За осъществяване на първоначалния достъп е необходимо потребителят изрично да приеме настоящите общите условия, както и да предостави съгласие за обработване на неговите лични данни.

2.2. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на интернет адрес: final.slavishow.com

2.3. Организаторът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, ОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта final.slavishow.com.

2.3.1. Операторът има право във всеки един момент да определи краен срок за предоставяне на услугата.

2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до Услугата, предоставяна чрез Уебсайта final.slavishow.com, при спазване на условията за достъп, определени от ОПЕРАТОРА.

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги:
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
- да уведомява незабавно ОПЕРАТОРА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

2.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Уебсайта final.slavishow.com чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта final.slavishow.com и реализирани чрез обичайната функционалност на сайта.

2.7 ОПЕРАТОРЪТ има право, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до Уебсайта final.slavishow.com.

2.8. ОПЕРАТОРЪТ има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спре достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите когато, по преценка на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

2.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от ОПЕРАТОРА на Уебсайта final.slavishow.com.

2.10. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ОПЕРАТОРА или на съответното лице, преотстъпило правото на ползване на ОПЕРАТОРА и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство.

2.11. ОПЕРАТОРЪТ полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на Услугата с необходимото качество, но няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат без недостатъци. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ОПЕРАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от ОПЕРАТОРА умишлено или при проявена груба небрежност. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди,щети и пропуснати ползи, настъпили вследствие ползването, прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугата.

2.12. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуга извън контрола на ОПЕРАТОРА, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ОПЕРАТОРА.

2.13. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а/ преустановяване на дейността на ОПЕРАТОРА или прекратяване на поддържането на final.slavishow.com
б/ други предвидени в тези общи условия случаи.

2.14. За всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

2.15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.


III. РЕГИСТРАЦИЯ

3.1. Регистрацията на всеки потребител се извършва лично, чрез въвеждане на лични данни: три имена, ЕГН и телефон в специален микросайт final.slavishow.com С извършване на регистрацията, потребителите се съгласяват с Общите условия.

3.2. Некоректно попълнена информация в регистрационната форма: три имена, ЕГН и/или телефон не води до успешна регистрация.

3.3. Изм. 04.07.2019г. Начална дата на регистрацията – 06 май 2019г. Крайна дата за регистрация-30 юли 2019г.

3.4. Всеки потребител може да се регистрира за участие в томболата еднократно.


IV. УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА И ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЗРИТЕЛИ

4.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да участва в томболата за спечелване на предмет, подарен от гост в „Шоуто на Слави“.

4.2. Всички подаръци са въведени в база данни с уникален номер, описание и снимка Посочената база данни е достъпна на интернет-страница slavishow.com.

4.3. /Изм. 05.07.2019г./ Посредством софтуер за случаен избор се определят имената на печелившите зрител/и, регистрирал/и се за участие в томболата чрез въвеждане на лични данни: три имена, ЕГН и телефон, както и предмета, който печели съответния зрител.

4.4. /Изм. 05.07.2019г./ Спечелилият зрител, както и подаръка, който той печели се определят на случаен принцип чрез софтуер за случаен избор от база данни, съдържаща имената на всички регистрирали се за участие зрители и подаръците с номер и снимка. Организаторът оповестява по избран от него начин имената на спечелилите и подаръците, които са спечелени от всеки от тях.

4.5. /Изм. 05.07.2019г. и 22.08.2019г./ Времето за изтегляне на печеливши ще бъде оповестено на интернет-страница slavishow.com като крайният срок за изтегляне на печелившите е 30.12.2019г..

4.6. Потребител, който се регистрира за участие в томболата, участва във всяко теглене, освен в случай че спечели подарък. Потребител, който спечели подарък не участва в следващи тегления на томболата.

4.7. Подаръците се получават от спечелилите лица лично или чрез пълномощник с нотариално заверено изрично пълномощно в офиса на Организатора. Времето за получаване на спечелилите подаръци се оповестява допълнително от Организатора чрез допълнение на настоящите общи условия или нарочно съобщение в интернет-страница www.slavishow.com Организаторът има право да връчи подаръците на спечелилите лица в „Шоуто на Слави.

4.7.1. При връчване на подаръка Организаторът проверява самоличността на спечелилия и съответствието на неговите лични данни с предоставените при регистрацията. В случай на несъответствие потребителят няма право да получи спечеления подарък като Организаторът има право да анулира тегленето на съответната награда и да заличи регистрацията на Потребителя. В този случай тегленето на печеливш за съответния подарък се извършва повторно.

4.7.1. При връчване на подаръка Организаторът проверява самоличността на спечелилия и съответствието на неговите лични данни с предоставените при регистрацията. В случай на несъответствие потребителят няма право да получи спечеления подарък като Организаторът има право да анулира тегленето на съответната награда и да заличи регистрацията на Потребителя. В този случай тегленето на печеливш за съответния подарък се извършва повторно.

Допълнение 08.05.2019г.
4.7.2. В случай че въпреки посочено в т.1.3. лице, което не може да бъде Потребител по смисъла на настоящите Общи условия, се регистрира Организаторът има право във всеки момент да заличи регистрацията му. В случай, че подарък е спечелен от подобно лице Организаторът анулира тегленето на съответната награда и извършва повторно тегленето на печеливш за съответния подарък

© 2010-2019 Шоуто на Слави. Всички права запазени.