Шоуто на Слави

ЛИЧНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ

1. Потребителят дава изричното си съгласие Организаторът и натоварени от него с осъществяване на услугата лица да използват негови лични данни, така както е посочено в настоящите общи условия, съобразно Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните).

1.1. Личните данни се предоставят лично, от Потребителя. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на услугата , а именно: идентификация на Потребителя и комуникация с него. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите Общи условия, цели.

Личните данни на Потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен във връзка с изпълнение на Общите условия или в предвидените от действащото законодателство случаи.

1.2. Възможността за участие в томболата зависи от предоставянето на лични данни от страна на Потребителя и предоставяне от негова страна на изрично съгласие за използването им от Организатора. В случай, че потребителят не предостави по електронен път съгласие за използване на лични данни или оттегли предоставеното съгласие преди приключване на томболата, то той не може да участва в томболата.

2. Личните данни на потребителя се съхраняват от Организатора за срок за срок до 31 декември на годината, следваща годината на предоставянето им, освен в случаите когато съответния Потребител поиска „да бъде забравен“.

3. За всичко, което не е посочено изрично в настоящите условия, включително по отношение правата на субектите на лични данни се прилага Политика за поверителност на Организатора , обявена на интернет-страница „slavishow.com“, с която Потребителят декларира, че е запознат.

© 2010-2020 Шоуто на Слави. Всички права запазени.